Biblioteczne spotkania z historią i tradycją

„Biblioteczne spotkania z historią i tradycją: przeszłość dla przyszłości” projekt realizowany przez Gminną bibliotekę Publiczną Filia w Jaroszowcu, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce, współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach działań projektowych, w dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu.

Na spotkaniu każdy z uczestników otrzymał ramowy plan zajęć wynikający z działań projektowych. Każde działanie zostało szczegółowo omówione wraz z informacją o możliwościach wykorzystania przez uczestników nabytej wiedzy i umiejętności do celów biznesowych.

Każdy uczestnik został poinformowany, że projekt jest realizowany w Programie Rozwoju Bibliotek i finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”. I jest realizowany w partnerstwie z przedstawicielami samorządu Gminy Klucze, lokalnymi przedstawicielami przedsiębiorców, organizacji i instytucji, którzy częściowo partycypują w kosztach projektu. Poinformowaliśmy, że posiada honorowy patronat Wójta Gminy Klucze i patronat medialny lokalnej gazety „Echo Klucz”.

10 czerwca odbył się wykład z historii, prowadzony przez panią Krystynę Reinfuss – Janusz, pracownika Muzeum Etnografii w Krakowie. Tematem wykładu była historia i archeologia Ziemi Kluczewskiej.

Wstępem wykładu była „podróż” w czasie ”Bądźmy jak Oskar Kolberg” dotycząca Oskara Kolberga i jego badań tradycji i folkloru krakowskiego.

Dowiedzieliśmy się, jak bieg wydarzeń historycznych kreował styl życia mieszkańców Ziemi Kluczewskiej, jak wykorzystywano położenie geograficzne i walory natury.

Wszystko to, jak i przechodzące z pokolenia na pokolenie zwyczaje i obrzędy są świadectwem naszych korzeni, związku teraźniejszości z przeszłością oraz świadectwem szczególnej postawy wobec przeszłości, więzi rodzinnych i społecznych, łączących ludzi różnych pokoleń i różnych czasów. Stanowią całość naszej historii, tradycji, a kultura lokalna po dzień dzisiejszy zawdzięcza im swoją odrębność, swoje jedyne i niepowtarzalne barwy, które mogą stać się stylem życia i źródłem biznesu.