Dane osobowe

Klauzula informacyjna:

 

W oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest (Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach, ul Rudnicka 2a, 32-310 Klucze.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@abc.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Udostępniania materiałów bibliotecznych lub świadczenia usług przez bibliotekę, lub inne biblioteki w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych. zgodnie ze stosowanymi regulaminami, oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. Ochrony zasobów bibliotecznych, w zakresie obejmującym zwłaszcza ewidencję udostępniania, odzyskiwanie zasobów, oraz naliczonych zgodnie z regulaminem należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Na tej samej podstawie przetwarzane są w celach statystycznych, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych (np. GUS);
  3. Promocji działalności biblioteki oraz przedstawiania aktualnej oferty placówki, i kontakt z czytelnikiem z wykorzystaniem różnych kanałów, w tym wysyłkę newslettera  lub wiadomości sms – w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. Realizacji uzasadnionego interesu administratora, określonego jako archiwizacja danych i dokonywanie na ich podstawie analizy działalności, na użytek wewnętrzny, w celu usprawnienia zarządzania i doskonalenia jakości świadczonych usług. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami, a w przypadku braku aktywności na karcie czytelnika, usuwane będą po upływie roku. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia, a przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora – do czasu wygaśnięcia tego interesu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Dane czytelnika mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym przepisami prawa lub obsługującym działalność biblioteki, w szczególności w zakresie IT, ochrony danych, działań windykacyjnych, zbycia wierzytelności;
 6. Czytelnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do przenoszenia danych, sporządzania kopii danych – o ile jest to technicznie możliwe,  oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z usług i zasobów biblioteki lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.
 8. Dobrowolna zgoda, wyrażona przez Czytelnika w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.