O nas

//biblioteka-klucze.pl/wp-content/uploads/2015/04/post7.jpg

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach

Rozwój bibliotek na terenie gminy Klucze związany jest z 1952 rokiem. Z tego to okresu pochodzą autentyczne informacje przekazane przez Panią Alicję Dziurę z domu Kocjan - bibliotekarza: „ Biblioteka mieściła się wówczas w lokalu świetlicy na Osadzie przy Fabryce Papieru. Był to nieduży kącik sali, służący jako czytelnia, a zarazem było to miejsce spotkań dla młodzieży. Księgozbiór Biblioteki liczył około 1000 książek, zawierał głównie pozycje radzieckie i rosyjskie, między innymi dzieła Lenina, Marksa i Engelsa". Kolejne informacje pochodzą z 1954 roku przekazane przez Panią Janinę Sułkowską - bibliotekarza (z wykształcenia stenopistka). „Była to biblioteka związkowa, finansowana przez zakład pracy i stąd nazwa Biblioteka Zakładowa. Księgozbiór Biblioteki liczył wówczas 2000 tyś tomów, liczba czytelników 300. Książki mieściły się w szafach, ułożone wg. numerów inwentarzowych. Znajdowały się następujące katalogi: główny – dziesiętny, literatury dziecięcej. Biblioteka w 1952 roku posiadała 5 punktów bibliotecznych, prowadzonych społecznie. W tym samym roku powstał przy Bibliotece Klub Miłośników Książki. Największą poczytnością w tym okresie cieszyły się książki takich autorów jak: Coopera, Fiedlera, Meissnera, Lema". Od 1954 roku zostały nasilone prace instrukcyjno-metodyczne, kompletowany był księgozbiór podręczny, zaczęto tworzyć dział informacyjno-bibliograficzny. Prowadzono działalność kulturalno – oświatową; wieczorki poezji czytanej, konkursy czytelnicze, spotkania z pisarzami krakowskimi, lekcje savoir-vivre.

W styczniu 1955 roku w związku z decentralizacją zakupu, Biblioteka rozpoczęła kompletowanie zbiorów uwzględniając przy tym potrzeby środowiska. Zgromadzono wówczas księgozbiór z zakresu technologii celulozy, ścieru papieru. W ramach popularyzacji tej literatury znajdowały się w pomieszczeniu Biblioteki następujące informacje: „Czytelniku! Książki te czekają na ciebie i bez żadnych trudności możesz je wypożyczyć z biblioteki zakładowej, która mieści się w biurze technicznym". Ważnym elementem w pracy Biblioteki było wyodrębnienie kącika czytelniczego.

Źródła pochodzące z 1956 informują o działalności kulturalnej Biblioteki Zakładowej. Zorganizowano wówczas przy współpracy instruktora, Pani Amelii Madejewskiej następujące formy pracy: wieczorki muzyki poważnej, konkursy czytelnicze, gry i zabawy dla najmłodszych. Funkcjonował także Klub Miłośników Teatru. W 1958 roku przyjęto do pracy w Bibliotece Panią Wandę Kubrak. Nawiązano także współpracę z działającym Związkiem Młodzieży Wiejskiej, w ramach której zorganizowano konkurs pt. „Wiedza pomaga w życiu". Na szczególną uwagę zasługiwała organizacja wszelkiego rodzaju spotkań organizowanych z cyklu Dekada Książki Społeczno-Politycznej"Człowiek – Świat-Polityka".

W 1967 roku Biblioteka otrzymała wyróżnienie przyznane przez Krajowy Komitet Książki

Źródła pochodzące z 1974 roku informują o liczbie korzystających czytelników - 1100 i ilości księgozbioru - 12.000 tyś wol.

W 1976 roku Biblioteka mieściła się w budynku Domu Kultury „Papiernik". Zatrudnionym bibliotekarzem była pani Amelia Madejewska. Realizowano następujące działania kulturalne: „Spotkania Klubu Recytatorskiego", Konkursy literackie m.in. „ Polacy w II wojnie Światowej", wystawy nowości książkowych organizowane z cyklu"Dzień Bibliotek i Czytelnictwa", kiermasze książek, spotkania z pisarzami – Bruno Miecugow, Tadeusz Śliwiak, W. Bodnicki, wieczornice z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

W latach 1980/ 1993 Biblioteka funkcjonowała, nadal jako Zakładowa. Posiadała następujące sekcje i koła zainteresowań: Klub Dobrej Książki, Koło Żywego Słowa, Zespół Czytelniczy dzieci młodszych i starszych, sekcję szachową „Hetman", sekcję fotograficzną. Prowadzono również naukę gry na pianinie, lekcję języka angielskiego. Odbywały się także koncerty z dedykacją, konkursy, wystawy, wieczory poezji oraz imprezy choinkowe. Biblioteka liczyła wówczas 11 tyś wol. łącznie korzystających z Biblioteki było 700 czytelników, liczba wypożyczeń wyniosła 13.000 tyś księgozbioru. Działało wówczas 5 punktów bibliotecznych. Udostępnianiem księgozbioru zajmowały się: Pani Amelia Madejewska, Małgorzata Sadurska, a następnie Pani Grażyna Wiejaczka – pracownik Kluczewskich Zakładów Papierniczych.

Dnia 15 lutego 1994 roku nastąpiło otwarcie filii GBP w Kluczach. Księgozbiór w ilości ok. 11.000 tyś. wol. został przekazany Urzędowi Gminy w Kluczach przez Kluczewskie Zakłady Papiernicze. Biblioteka została włączona w struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, którego dyrektorem była Pani Grażyna Maniak, bibliotekarzem – Elżbieta Szatan. Księgozbiór poddany został reklasyfikacji. Oprócz udostępniania księgozbioru Biblioteka prowadziła działalność oświatowo-wychowawczą, współpracowała z pobliskimi placówkami kultury, między innymi z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Funkcjonował Klub Miłośników Książek, którego zadaniem było: prowadzenie zespołowej pracy z książką, współpraca z bibliotekarzem w zakresie konserwacji księgozbioru. Głównym celem prowadzonej działalności Biblioteki było podjęcie działań w kierunku wykształcenia w uczniach umiejętności czytania i rozumienia książek, a także wyrobienia nawyków niezbędnych do nauki: dokładności, systematyczności, ładu i kulturalnego zachowania się. W 1994 z filii GBP w Kluczach korzystało 602 czytelników, wypożyczenia ogółem wyniosły: 7457 wol. W latach 1995/ 2000 największą popularnością cieszyły się następujące imprezy: Mini lista przebojów, z udziałem dzieci i młodzieży, wakacyjne spotkania z książką, formy żywego słowa, formy wizualne, świąteczne spotkania z książką. W informacji pochodzącej z grudnia 1999 roku zawarte są następujące treści: „Czytelnictwo wzrasta, zarejestrowano 800 czytelników, wśród których przeważa młodzież szkolna i studenci. Najbardziej poczytni autorzy to: Marta Fox, Krystyna Siesicka, Joanna Chmielewska, Agata Christie".

W latach 2000/2005 fila GBP w Kluczach prowadziła działalność dydaktyczną i kulturalną. Dużym zainteresowaniem wśród odbiorców cieszyła się organizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną z elementami biblioterapii – rehabilitacja poprzez taniec i sztukę. Spotkania organizowane z cyklu „Dajmy dzieciom słońce". Odbyły się także następujące konkursy „Złota Książka", Radości i smutki szkolnych lat" oraz imprezy czytelnicze: „Cała Polska czyta dzieciom", „Noc z Andersenem '', Spotkania autorskie; Jerzy Adamuszek, Piotr Krywak. W ramach współpracy z Chrześcijańskim Towarzystwem Dobroczynnym prowadzono zajęcia edukacyjne w punkcie bibliotecznym oraz cykl spotkań z przeznaczeniem dla najmłodszych użytkowników. W okresie tym liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz wyniosła : 43.303 wol., liczba zarejestrowanych czytelników: 2371.

W latach 2006/2009 filia GBP w Kluczach realizowała program dotyczący promocji książki i czytelnictwa w środowisku. Najbardziej popularną formą tego działania było prowadzenie cyklicznych konkursów, pozwalających uczestnikom na odkrywanie nowych talentów i umiejętności, natomiast zdrowa rywalizacja, uczyła tolerancji i zespołowego działania oraz samodzielności. Plusem organizowanych konkursów był wzrost czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także zmiana postrzegania Biblioteki i jej pracy w środowisku. Największą popularnością cieszyły się następujące konkursy: „W Krainie Muminków", „Teleturniej jeden z dziesięciu", „Stoi na stacji lokomotywa, czyli z Panem Tuwimem zabawa w pociąg", „Zgadnij, kto wygra", „Reklama słowna".

Z dniem 1 stycznia 2010 roku Biblioteki gminy Klucze stały się placówkami samodzielnymi, zostały wyłączone ze struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach. (Uchwała nr XXXXI/ 234/09 Rady Gminy Klucze, z dnia 26 lutego 2009 r.) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach została przekształcona w Gminną Bibliotekę Publiczną, natomiast Gminna Biblioteka Publiczna w Jaroszowcu funkcjonuje, jako filia. Biblioteki gminy Klucze działają w oparciu o Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach.